Slovník pojmů

Slovník základních pojmů, se kterými se jistě dostanete při postupu zakládání společnosti do styku.

Název společnosti

Jedná se o právní termín, který jednoznačně identifikuje daný subjekt, tedy společnost. Firma pak musí obsahovat dovětek společnost s ručením omezeným, s.r.o. nebo spol. s r.o.. Pod názvem společnosti je podnikatelský subjekt zapsán do Obchodního rejstříku.

Název společnosti musí být unikátní a nesmí být snadno zaměnitelný s názvem společnosti jiného podnikatele. Za snadno zaměnitelný lze považovat název, který obsahuje například jen jedno změněné písmeno oproti již zapsané společnosti. Ve stejném smyslu není brán zřetel na velikost písmen. Pokud je zaregistrován název společnosti psaný kapitálkami, automaticky je již obsazen název psaný malými písmeny.

Existenci názvu společnosti lze ověřit přímo na Živnostenském úřadu, nebo on-line například na portálu www.justice.cz.

Sídlo firmy   

Při zřízení právnické osoby je nutné zvolit její sídlo. Sídlo firmy patří mezi její základní identifikační a unikátní znaky. Sídlo je určeno adresou a každá právnická osoba může mít právě jedno sídlo firmy. Zákon také určuje, že v jednom určitém místě smí sídlit pouze jedna společnost. Pokud právnická osoba nemá sídlo, nemůže být zapsána do Obchodního rejstříku, popřípadě je z něj vyloučena.

V sídle firmy nemusí být nutně provozována samotná činnost podnikání.

Provozovna

Dle §18 ŽZ. Odst. 1 se provozovnou na rozdíl od sídla firmy rozumí prostory, kde je provozována samotná činnost podnikání. Pro většinu právnických osob se jedná o kamenné pobočky, ale za provozovnu lze označit i stánek sloužící k prodeji zboží, či služeb.

Živnost lze provozovat ve více provozovnách. Je ale nutné mít ke každé z nich vlastnické, nebo alespoň užívací právo. Každá provozovna musí být jednoznačně a viditelně označena identifikačním číslem, identifikačním číslem provozovny a obchodní firmou. Pokud podnikatel ukončí provozování živnosti v jakékoliv z provozoven, je povinen tuto skutečnost ohlásit Živnostenskému úřadu.

Základní kapitál

Často označován jako základní jmění je vklad společníků do společnosti. Minimální celkový vklad do společnosti s ručením omezením je dle §108 Obchodního zákoníku 200 000 Kč, přičemž minimální vklad společníka je 20 000 Kč. Vklad musí být vždy dělitelný na celé tisíce. Celkový základní kapitál je nutné vložit na účet, který je zřízen speciálně pro nově vznikající společnost. Do úspěšného zápisu do Obchodního rejsříku není možno s penězi na bankovním účtu manipulovat.

Poté, co je společnost zapsána do Obchodního rejsříku, může nově vzniklá firma se základním kapitálem disponovat. Může tak pokrývat režijní náklady v podobě pronájmu kancelářských prostor nebo základní kapitál převede na pokladnu, kde s penězi může dále manipulovat.

Obchodní podíl

Obchodní podíl stanovuje  účast společníka na společnosti v poměru k základnímu kapitálu. Pokud základní kapitál činí 200 000 Kč a vklad společníka je 100 000 Kč, jeho obchodní podíl činí 50%. Obchodní podíl však může být ve společenské smlouvě rozdělen dle jiných kritérií, závislých na samotných společnících. Obchodní podíl samotný je pak důležitý zejména při rozdělování zisku. Ten se rozděluje dle procentuálního podílu.

Společníci

Dle §105 Obchodního zákoníku odstavce 2, může být společnost založena pouze jednou osobou. V tom případě se stává jediným společníkem společnosti. Fyzická osoba může být jediným společníkem nejvýše ve třech společnostech s ručením omezením.

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším statutárním orgánem každé společnosti přesto, že se nemusí podílet na vedení společnosti. Vedení společnosti náleží jednatelům společnosti. Valná hromada rozhoduje především o rozdělování zisku, schvalování účetní závěrky a také o jmenování a odvolávání jednatelů.

Dle §127 Obchodního zákoníku připadá na každých 1 000 Kč vkladu do společnosti právě jeden hlas. Pokud však rozhodovací pravomoce neošetřuje společenská smlouva. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků.

Jednatel

Jednatelem se rozumí statutární orgán, kterému náleží veškeré obchodní vedení a řízení společnosti. Společnost může mít i více jednatelů. Každý z jednatelů je oprávněn jednat jménem společnosti.

Jednatelé jsou jmenováni valnou hromadou společnosti. Jednatelé jsou povinni vést řádně předepsanou evidenci a účetnictví. Dále jim připadá povinnost vést seznam společníků společnosti a ty informovat o chodu a záležitostech společnosti.

Ručení za závazky

§106 Obchodního zákoníku říká, že společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem.

Společníci ručí do výše svých nesplacených vkladů. V případě, že jsou vklady již splaceny, společníci ničím neručí.

Jednatelé ručí za škody, které vzniknou nezákonným jednáním. Pokud však jednatel jedná dle zákona s péčí řádného hospodáře, neručí jednatel za závazky společnosti.

Rezervní fond

Rezervní fond je povinna zřídit každá společnost s ručením omezením. Rezervní fond je tvořen z čistého zisku společnosti. Minimální výše rezervního fondu činí 10% základního kapitálu. Při výši minimálního vkladu základního kapitálu 200 000 Kč tedy činí minimální výše rezervního fondu 20 000 Kč. O použití rezervního fondu pak rozhodují jednatelé společnosti dle §67. U minimální výše rezervního fondu, tedy 10% základního kapitálu, jej lze použít pouze k úhradě ztráty společnosti.

Předmět podnikání

Předmětem podnikání se rozumí dílčí obory jednotlivých druhů živností. K získání oprávnění k podnikání je potřeba ohlášení konkrétní živnosti na Živnostenském úřadě. V případě živnosti vázané, řemeslné nebo koncesované provozované právnickou osobou je zákonem vyžadována osoba odpovědného zástupce.