Povinnosti spojené s provozem společnosti

S provozem společnosti jsou spojené konkrétní povinnosti. Za společnost jedná statutární orgán, který je v případě společnosti s.r.o. složen z jednoho nebo více jednatelů.

 

Mezi základní povinnosti jednatele patří:

  • pravidelně (minimálně 1x ročně) uspořádat valnou hromadu
  • zajistit vedení účetnictví
  • podávat daňová přiznání a platit daně
  • spravovat datovou schránku
  • oznamovat změny úřadům a institucím
  • potvrzovat za společnost veškeré právní dokumenty a smlouvy
 

Valná hromada

Minimálně 1 x ročně je statutární orgán společnosti povinen svolat valnou hromadu. Většinou je svolávána v návaznosti na uzavření účetního období nebo v případě potřeby mimořádných rozhodnutí (vstup nových společníků, změny jednatele atd.).

Vedení účetnictví a daňové povinnosti

Společnost je na rozdíl od OSVČ povinna vést účetnictví. Je povinna platit daň z příjmu 19% a v případě vyplacení zisku společníků srážkovou daň 15%. Platby ostatních daní a odvodů z mezd jsou stejné pro každou formu podnikání. S odvodem daní souvisí i včasné podávání příznání pro jednotlivé daně.

Datová schránka

Datová schránka je zřízena Ministerstvem vnitra (provozovatelem je Česká Pošta) automaticky po zápisu s.r.o. do Obchodního rejstříku. Přístupové údaje jsou následně zaslány jednatelům společnosti na adresu sídla firmy, přičemž každý má tyto údaje vlastní.

Jednatel společnosti (nebo pověřený administrátor datové schránky) je povinen schránku pravidelně kontrolovat. Dokumenty doručené do schránky jsou dle právního řádu považovány za doručené 10. dnem od přijetí do datové schránky v případě, že si je příjemce neotevře dříve. V tomto případě se považují za doručené přihlášením do datové schránky bez ohledu na to, zda příjemce otevře konkrétní zprávu.

Více informací o datových stránkách najdete na webu www.datoveschranky.info.