Jak založit společnost s.r.o., postup zakládání firem

jak založit firmu, zakládání firem, založit společnost s.r.o.

Postup jak založit společnost s ručením omezeným je souhrn několika dílčích činností, které jsou různě časově a finančně náročné. Mezi tyto činnosti patří zejména návštěva potřebných úřadů, institucí a samotná příprava dokumentace.

Nejprve je vhodné se seznámit s některými právními předpisy, které upravuje živnostenský zákon, popřípadě obchodní zákoník či občanský soudní řád. Je velmi důležité znát veškeré náležitosti k založení společnosti před samotným počátkem procesu zakládání.

V případě, že nevyužijete služeb právníka, nebo firmy, zabývající se problematikou zakládání firem, vystavujete se značnému riziku, že průběh zakládání nebude probíhat dle Vašich představ. V případě mírných nedostatků můžete být vyzváni k doplnění potřebných materiálů. U vážnějších nedostatků je třeba počítat i s variantou, že budete muset některé kroky opakovat znovu. V tom nejhorším případě bude potřeba veškeré kroky opakovat znovu.

Doporučujeme si tedy nejprve veškeré náležitosti ověřit předem. Předejdete tak nepříjemnostem, které Vás budou stát spoustu času a finančních prostředků.   

Sepsání a podpis společenské smlouvy

Vaše společnost s ručením omezeným je založena ve chvíli, kdy je sepsána a podepsána společenská smlouva. Zde je nutno rozlišit pojmy založení společnosti a vznik společnosti.

Na rozdíl od předchozích let je nyní nutné dle § 57 Obchodního zákoníku u vzniku firmy s ručením omezeným sepsat společenskou smlouvu formou notářského zápisu. A to bez ohledu, zda-li jste jediným společníkem nově vznikající společnosti.

Dle § 110 obchodního zákoníku musí společenská smlouva obsahovat tyto náležitosti:

  1. firmu a sídlo společnosti,
  2. určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby,
  3. předmět podnikání (činnosti),
  4. výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty splacení vkladu,
  5. jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem společnosti,
  6. jména a bydliště členů dozorčí rady, pokud se zřizuje,
  7. určení správce vkladu,
  8. jiné údaje, které vyžaduje obchodní zákoník (například údaje o rezervním fondu, a v případě, že vložen do společnosti při jejím založení nepeněžitý vklad, další obligatorní náležitostí společenské smlouvy je uvedení předmětu nepeněžitého vkladu a částka, kterou se započítává na vklad společníka).

Potřebný notářský zápis Vám vyhotoví jakýkoliv notář. Cena takového notářského zápisu se pohybuje od 5 000 Kč.

Složení základního kapitálu

Nejčastěji se základní kapitál vkládá na účet, který je speciálně zřízen pro potřeby nově vznikající společnosti. Nejjednodušší pak je, pokud je účet veden pod jménem správce vkladů společnosti.

Od banky budete potřebovat na základě předložení společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny potvrzení o složení vkladů. Na tomto potvrzení je také poznamenána výše vkladů. Toto potvrzení využijete při podání návrhu na zápis do Obchodního rejstříku.

Získání podnikatelského oprávnění

Pokud má Vaše společnost s ručením omezeným sloužit k podnikání, jednatelé si musí zažádat o vydání živnostenského oprávnění. Od chvíle, kdy je vám doručeno podnikatelské oprávnění, máte 90 dnů na podání návrhu k zapsání společnosti do Obchodního rejstříku.

Zápis s.r.o. do Obchodního rejstříku

Nejprve je třeba podat návrh na zápis společnosti s ručením omezeným do Obchodního rejstříku. To učiní všichni jednatelé pod svým jménem. Všechny podané návrhy musí mít úředně ověřenou pravost.

Na zápis do obchodního rejstříku pak můžete čekat až půl roku. Doba zpracování Vašeho návrhu závisí především na rejstříkovém soudu. V případě kladného vyřízení Vašeho návrhu, Vám bude doporučeně zasláno rozhodnutí o zápisu na adresu nového sídla společnosti.

Až teprve zápisem společnosti do Obchodního rejstříku vzniká společnost s ručením omezeným. V tento den Vám také vzniká povinnost vést podvojné účetnictví.

Odblokování bankovního účtu

Ve chvíli, kdy obdržíte výpis z Obchodního rejstříku, můžete také požádat o uvolnění bankovního účtu.

Finanční úřad

U nově vzniklé společnosti také vzniká povinnost registrace na příslušném Finančním úřadu. Finanční úřad, pod který spadáte, se určuje dle sídla Vaší společnosti.

Česká správa sociálního zabezpečení a Zdravotní pojišťovna

Registrace u České správy sociálního zabezpečení a přihlášení na Zdravotní pojišťovnu jsou nutné pouze v případě, že společnost bude mít zaměstnance nebo v případě více společníků, jednatelů apod.

Výpis ze Živnostenského rejstříku

Po zápisu do Obchodního rejstříku je nutné, aby přidělené IČ zapsal také Živnostenský úřad. Někdy je vhodné tento proces urychlit samostatným podáním žádosti o zapsání IČ.

Výpisem ze Živnostenského rejstříku proces založení společnosti končí a podnikatel se může těšit z úspěšné cesty za založením společnosti a začít podnikat pod názvem své nové firmy.

Pozn. Tyto informace nejsou návodem ani neposkytují právní rady, ale slouží pouze pro Vaši základní informaci.

Shrnutí na závěr

Pokud si po přečtení základních informací jak založit společnost s ručením omezeným nejste zcela jisti, že to zvládnete ve Vámi požadovaném čase, doporučujeme Vám využít služby profesionálních poradenských společností specializovaných na zakládání firem. Ty nabízejí především založení společnosti na klíč, nebo prodej již připravených firem, tak zvaných ready made společností. Nemusíte tak řešit starosti Jak založit firmu svépomocí.